ليست پروژه هاي مربوط به بالشتكهاي الاستومري (نئوپرن) و درز انبساط

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن) مربوط به پل نیاوران تهران

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  مربوط به پل پیروزی آبادان

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  مربوط به پل شهرداری آبادان

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  مربوط به پل شهرداری شوشتر

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  مربوط به پلهای اسکله کاوه قشم

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت صدرا

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت آتاوا

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت خرم ساز

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت ماشین سازی اراک

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت اویول

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت شرکت ویسا

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت ترن بالاست

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت تاسیسات دریایی

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت آذر سیماب

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت جبل بر

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت مهسار ابنیه

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت تکنیک

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت پرلیت- پل چابهار

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت جهان پارس

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت موسسه عمران ساحل

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت  شهرداری تبریز

–       بالشتکهای الاستومری (نئوپرن)  ساخته شده جهت شرکت   Zycom Solutation Sa از کشور Dominican Republic

–        بالشتکهای الاستومری (نئوپرن) ساخته شده مربوط به احداث پل های پروژه ی خط دوم راه آهن اصفهان- سیستان

–     بالشتکهای الاستومری (نئوپرن) ساخته شده مربوط به پل ستارخان تبریز

–       بست درزهاي  انبساط ساخته شده مربوط به پل آبادان

–       بست درزهاي  انبساط ساخته شده  مربوط به پل 15 خرداد

–       بست درزهاي  انبساط ساخته شده جهت شركت البرز كومه