1- طرح سامان دهی رودخانه تجن در محدوده ی شهر ساری، شامل زیبا سازی، ایمن سازی، خاک برداری، بتن ریزی، سنگ چینی حفاظتی، اجرای بدنه و تاسیسات هیدرومکانیکال، سد لاستیکی تجن در دو دهانه و …

2-  احداث سد لاستیکی خواجه نفس

3- انحراف اب رودخانه ی بابل رود شامل فراز بند، نشیب بند، کانال انحراف و احداث سد لاستیکی میاندشت

4- ترمیم و نگه داری لاستیک و ادوات هیدرومکانیکال سد لاستیکی میاندشت

5- احداث سد لاستیکی آرمیچ کلا

6- احداث سد لاستیکی عرب خیل

7- احداث سد لاستیکی فریدون کنار