پروژه ضربه گيرهاوقطعات لاستيكي

گوشه اي از پرو‍ژه هاي انجام شده توسط شركت كهرنگ لاستيك:

–  تولید اقلام لاستیکی Piggy back saddleفاز 14 پارس جنوبی

–  تولید اقلام لاستیکی Piggy back saddleفاز 24/22 پارس جنوبی

–  تولید اقلام لاستیکی Piggy back saddleفاز 18/17 پارس جنوبی

  اقلام لاستیکی فاز 19Bپارس جنوبی(شاکسل ،بمپربلوک،شیرفندر،SUC1150)

–  اقلام لاستیکی فاز 19 پارس جنوبی (شاکسل ،بمپربلوک،شیرفندر،SUC1150)

–  اقلام لاستیکی فاز 21/20پارس جنوبی (شاکسل ،بمپربلوک،شیرفندر،SUC1150)

–  اقلام لاستیکی فاز 18/17پارس جنوبی(شاکسل  )

–  تولید شاکسل های فاز13 پارس جنوبی

–  تولید شاکسل های فاز 24/22 پارس جنوبی

–  تولید شاکسل های فاز 14پارس جنوبی

–  تولید شاکسل ها و قطعات لاستیکی پروژه فروزان

–  تولید شاکسل ها و قطعات لاستیکی پروژه فرزاد

–  تولید شاکسل ها و قطعات لاستیکی فاز 12

–  تهیه،حمل و نصب ضربه گیرهای بندر خلیج فارس (بندر شهيد رجايي)

–  سوپرسل فندر+فرانتال فريم ومتعلقات ونصب  (اسكله فولاد بندرامام خميني)

–  سوپر سل فندر+فرانتال فريم و متعلقات( اسكله پتروشيمي بندرامام خميني)

–  سل فندر +فرانتال فريم و متعلقات (اسكله هاي مختلف بندرامام خميني – سازمان بنادروكشتيراني)

–  سوپرسل فندر – فرانتال فريم ،سيستمهاي زنجير ومتعلقات( اسكله خدماتي منطقه ويژه عسلويه)

–  فندر استوانه اي وVفندر( اسكله 5 منطقه ويژه عسلويه)

–  فندرسلولي ( اسكله 7و8و9 منطقه ويژه عسلويه)

–  فندر اسکله سوپر V  و نصب ( اسكله ترافيك ساحلي)

–  فندر اسکله مكعبي  (اسكله بهرگان سر)

–  فندرهاي استوانه أي،VفندروStoper  (اسكله اميرآباد)

–  فندرهاي استوانه أي( اسكله نكا )

فندر اسکله استوانه اي وV شكل و نصب ( اسكله بندرانزلي)

–  فندرسوپر V ( اسكله خرمشهر)

–  فندر V ( اسكله آبادان)

 STOPPER  – (اسكله نوشهر)

–  فندرهاي استوانه اي  و نصب ( اسكله فريدون كنار)

–  STOPPER  – ( اسكله فريدون كنار)

–  Bumper Block  –  (بهرگانسر)

–  فندر سوپر V و نصب ( اسكله شهيد رجايي)

–  فندرDوفندر V ( اسكله بندر آفتاب(گناوه))

–  فندر سلولي 1150 (اسكله  بوشهر)

–  فندر سلولي 1450 (اسكله هاي 11و12 بندر امام خميني)

–  فندر  D (اسكله مايعات گازي لافت (جزيره قشم ))

–  فندر سلولي 1450 (اسكله 150 هزارتني بندر امام)

–  فندر سلولي 1000 (اسكله 11و12 بندر خرمشهر)

–  فندرVو کاراستاپر( اسكله شهيد باهنر)

–  فندرV فندرهای( بندر شهید رجائی بالغ بر 1000فندر)

–  فندر سلولی 1000+ فرانتال فریم و متعلقات فندرهای( پروژه اسکله C1,C5 بندرعباس)

–  فندر V+کاراستاپر( اسکله نوشهر)

–  فندر سلولی 1250 + فرانتال و متعلقات ( اسکله 2و3 بندر شهید باهنر)

–  فندرسلولي 800 (اسكله 5000تني بندرآبادان)

   و…